Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/idraetsringen.dk/public_html/configuration.php:1) in /var/www/idraetsringen.dk/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/idraetsringen.dk/public_html/configuration.php:1) in /var/www/idraetsringen.dk/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/idraetsringen.dk/public_html/configuration.php:1) in /var/www/idraetsringen.dk/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Vedtægter for Lumby, Stige, Søhus Idrætsring:
Home Vedtægter

postheadericon Vedtægter for Lumby, Stige, Søhus Idrætsring:


NAVN:

Sammenslutningens navn er idrætsringen for Lumby/Stige/Søhus.

 

IDRÆTSRINGENS FORMÅL:

1. At fremme al sund idræt

2. At løse opgaver, der ligger over den enkelte forenings formåen.

3. Idrætsringen skal fremme samarbejdet foreningerne imellem.

 

MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages enhver forening med idræt i Lumby sogn.

Bestyrelsen modtager indmeldelser, som dog skal godkendes af repræsentantskabet.

Der kan optages personlige medlemmer (uden stemmeret) mod et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel.

 

BESTYRELSE:

Bestyrelsen leder og repræsenterer idrætsringen.

Bestyrelsen består af 1 repræsentant fra hver af de tilsluttede foreninger og 1 repræsentant fra Stige Hallens bestyrelse.

Hver forening vælger selv sin repræsentant til bestyrelsen, og meddelelse herom skal tilgå formanden 1. februar.
Valget gælder 2 år af gangen.

Formand og kasserer vælges af repræsentantskabet skiftevis for 2 år af gangen.

Formanden lige år, Kassereren ulige år.

Hvor særlige forhold gør sig gældende kan en forening udskifte sine bestyrelsesrepræsentanter.

Bestyrelsen fordeler, ud over formand og kasserer, selv funktionerne imellem sig og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal føre protokol over sine forhandlinger.

I bestyrelsen må ikke sidde personer, der af D.I.F.’s amatørudvalg er udelukket fra, at beklæde styrelseshverv inden for D.I.F.’s område.

I anliggender vedr. D.I.F. har kun personer, der repræsenterer foreninger under et af D.I.F.’s specialforbund stemmeret.

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE:

Repræsentantskabsmøde afholdes årligt i marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag indsendes til formanden senest 8 dage før.

Hver forening må møde med deres bestyrelsesrepræsentant plus 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 3 foreninger forlanger det. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

Alle forslag, med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning, kan vedtages med simpelt flertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

DAGSORDEN:

1.                   Valg af dirigent og skriftefører
                      (herunder konstatering af foreningernes tilstedeværende repræsentanter
                      og valgte bestyrelsesmedlemmer).

2.                   Formandens beretning.

3.                   Regnskabsberetning ved kassereren.

4.                   Indkomne forslag.

5.                   Fastsættelse af det kommende års kontingent.

6.                   Valg af Formand/kasserer.

7.                   Valg af 2 revisorer.

8.                   Valg af 1 revisorsuppleant.

9.                   Eventuelt.

 

REGNSKAB:

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Kontingent opkræves på grundlag af medlemstal indberettet til Stige Hallens bestyrelse.

Samtidig følger meddelelse om foreningsledelse, samt oplysning om bestyrelsesrepræsentant fra respektive foreninger.

Til at revidere idrætsringens regnskab vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Vedtægtsændring kan kun finde sted, når mindst 2/3 dele af de fremmødte stemme-berettigede repræsentanter stemmer for vedtægtsændringen.

 

UDELUKKELSE OG OPLØSNING:

Handler et medlem mod idrætsringens tarv, kan det udelukkes efter repræsentantskabets bestemmelse.

Forslag til idrætsringens opløsning kan kun vedtages på, et i det øjemed indkaldte repræsentantskabsmøde, med mindst 2/3 dele majoritet af de fremmødte.

Ved evt. opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelse af idrætsringens formue, der skal anvendes til gavn for idrætten i området.

Således vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 22. april 1980, med ændringer den 12. maj 1986.

 

Bestyrelsen

 
Sponsorer
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow